Úvodní strana O škole Základní informace

Zakladni informace

Základní škola                                                IČO: 75018446

Bratří Čapků 1332                                         Podatelna: skola@zsbcuo.cz

Ústí nad Orlicí                                                www.zsbcuo.cz

56206                                                               Datová schránka: 2kvmtr6

Škola patří mezi úplné základní školy, v 1. – 9. ročníku jsou minimálně 2 paralelní třídy. Součást školy tvoří i 6 oddělení školní družiny a školní jídelna.

Umístění školy uprostřed bytové zástavby města vytváří poměrně stabilizované podmínky optimální naplněnosti. Je i spádovou školou pro malotřídní školy v okolí města (asi 1/4 žáků dojíždí z okolních částí a dalších obcí).

Výhodou není pouze samotné umístění v centru sídliště, ale zároveň i skutečnost, že všechny její důležité součásti tvoří jeden komplexní celek, který zajišťuje vše potřebné v oblasti výchovy a vzdělávání.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 je typizovaná modulární stavba, která byla uvedena do provozu k 1. 9. 1977. V souladu s dikcí § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství byla škola zařazena do sítě škol s účinností od 22. 3. 1996. Do školského rejstříku byla zapsána s účinností od 1. 9. 2007 pod č. j. 9081/2007-21 v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 5 zákona 561/2007 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

S platností od 1. 1. 2003 je škola v souladu s dikcí zákona č. 564/1990 Sb. samostatným právním subjektem, který od stejného data hospodaří jako příspěvková organizace.

Škola patří mezi středně velké sídlištní školy, tvoří ji komplex 5 pavilonů:

Pavilón

Část školy

Skladba místností

 Pavilón A

 2. stupeň ZŠ

 10 samostatných kmenových učeben, 14 odborných učeben, kabinety + 1 sdílená kmenová učebna

 Pavilón B

 spojovací část

 1 odborná učebna, sborovna, ředitelna, kancelář, kabinety, relaxační koutek + 1 samostatná kmenová učibna

 Pavilón C

 1. stupeň ZŠ

 11 samostatných kmenových učeben, 1 odborná učebna, kabinety

 Pavilón D

 ŠJ a ŠD

 přízemí – jídelna a kuchyně; 1. patro – 7 učeben ŠD a sborovna ŠD

 Pavilón E

 areál tělocvičny

 tělocvična, gymnastický sálek, šatny, sprchy, kabinety

Disponuje 17 samostatnými kmenovými učebnami a 20 odbornými učebnami, z nichž 2 slouží paralelně i jako kmenová učebna.

Skladba odborných učeben je následující: OU přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, výtvarné výchovy (s vypalovací pecí), hudební výchovy, 2 učebny výpočetní techniky, jazyková učebna (učebna ČK), cvičná kuchyně, speciální učebna (pro rodinnou výchovu a výuku cizích jazyků), učebna pro technické činnosti

Cílem vedení školy je zkvalitňování vybavenosti odborných učeben a jejich modernizace. Daří se nám to především aktivitou vyučujících, kteří získávají další finanční prostředky prostřednictvím nejrůznějších grantů (takto jsme získali např. 4 interaktivní tabule, 10 dataprojektorů, hlasovací zařízení a další progresivní prostředky umožňující zkvalitnění vzdělávacího procesu). Vybavenost byla významně posílena i zasíťováním učeben i kabinetů 1. a 2. stupně školy.

Pro zajištění pohybových aktivit slouží jedna tělocvična a gymnastický sálek. Vnitřní krytá sportoviště jsou doplněna venkovními –  antukové hřiště  (rozměry: 40 x 22 m), škvárovo-jílový běžecký okruh s délkou 230 m, doskočiště na skok daleký, 2 asfaltové kurty pro vybíjenou a odbíjenou, 2 dlážděná hřiště ŠD a dětské hřiště. Na budovu školy navazuje krytý plavecký bazén Tepvosu, který je školou pravidelně využíván v hodinách tělesné výchovy a při činnosti ŠD.

Pro činnost školní družiny je v provozu 6 moderně vybavených učeben pro samostatná oddělení a 1 herna.

Zázemí školy doplňuje sborovna, ředitelna, kancelář hospodářky školy, kancelář sekretářky, kancelář zástupce ředitele, kabinety, sociální zařízení, šatny a školní bufet.

 

Rychlé odkazy