Úvodní strana Jídelna Pokyny pro strávníky

Pokyny pro strávníky

Vnitřní řád školní jídelny


Základní škola

Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.:

 ZSBCUO/149/2019/Re

Vypracoval:

 Dagmar Prokešová a Martin Falta

Schválil:

 Martin Falta, ředitel školy

Školská rada schválila dne:

19. 3. 2019

Pedagogická rada projednala dne:

27. 3. 2019

Účinnost ode dne:

27. 3. 2019

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Adresa školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Telefon: 734 798 200

Email:  jidelna@zsbcuo.cz

Zodpovědní pracovníci:

-        ředitel školy: Mgr. Martin Falta

-        vedoucí ŠJ: Dagmar Prokešová

-        vedoucí kuchař: Martin Lukes

1. Zásady provozu

Školní jídelna se řídí vyhláškou "O školním stravování č. 107/2005 Sb. doplněnou vyhláškou č. 313/1997 Sb. ze dne 3.12.1997 a Hygienickými předpisy, vyhláškou 137/2004 ze dne 1.5.2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací. Vyhláškou 84/2005 Sb.,o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, Vyhláška o školním stravování a hyg. předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků ZŠ v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy:

 Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.

Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.

Povinností zákonného zástupce žáka  a zaměstnance školy je odhlásit si oběd v době nemoci, nebo se předem domluvit na jeho odběru za plnou cenu.

Zákonný zástupce žáka je povinen neprodleně informovat vedoucí školní jídelny o změně údajů v Přihlášce ke stravování ( změna třídy, účet ze kterého jsou zasílány peníze, kontaktní údaje na zákonného zástupce atd.)

Bezpečnost, diskriminace, patologické jevy a zacházení s majetkem školy:

Zaměstnanci školní jídelny a žáci školy, budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.

Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, odnášet na vyhrazené místo použité nádobí a nepoškozovat zařízení školní jídelny.

Žáci jsou povinni se chovat slušně, nekřičet a neběhat! Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.

Žáci jsou povinni uposlechnout pokyny všech zaměstnanců školy a školní jídelny.  Žák za opakované a hrubé porušení  kázně v jídelně a povinností stanovených školským zákonem (§ 31  školského zákona 101/2017 Sb)., může být ze stravování vyloučen.

2. Výdej obědů

 11,00 - 13,45 hod.

Výdej do jídlonosičů a pro cizí strávníky:

 10,45 - 11,00 hod. (obědy nelze vydávat do skleněných nádob)

Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady. Jídla vydávaná do jídlonosičů jsou určena k okamžité spotřebě, bez skladování.

Výdej do jídlonosičů pro zaměstnance:

Zaměstnanci se zpravidla stravují ve školní jídelně, v nutných případech lze odebrat oběd i do jídlonosiče.

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Výdej obědů je na čip, který strávník obdrží v kanceláři jídelny. V případě jeho ztráty se dostaví strávník do kanceláře ŠJ a zažádá o vydání čipu nového. Pokud si strávník zapomene čip doma, vytiskne si na samoobslužném počítači náhradní stravenku s číslem objednaného oběda a předá tuto stravenku vydávající kuchařce.

3.Výdej svačin

Výdej svačin probíhá první a druhou přestávku ve vyučování.

4. Přihlášení nových strávníků

Přihlášení probíhá osobně, nebo po telefonické domluvě mailem.

Mailem přihlašujeme pouze nové žáky školy. Pro přihlášení mailem je potřeba zaslat oskenovanou Přihlášku ke stravování, která je ke stažení na webových stránkách školy. Na základě těchto informací bude strávníkovi založen účet a budou mu (zákonnému zástupci) mailem sděleny podklady k platbě a základní informace o stravování v naší školní jídelně.

Strávník je přihlášen k odběru obědů až po proběhnutí platby.

 K vyzvedávání obědů si musí strávník zakoupit bezkontaktní čip, který se stává jeho majetkem. Jeho vrácení je možné nejpozději do dvou let od jeho zakoupení a čip musí být nepoškozený a čistý.

Čip mají děti navštěvující družinu připraven první školní den ve družině, děti které ji nebudou navštěvovat, dostanou čip první školní den u své paní učitelky.

Pro přihlášení během již probíhajícího školního roku je potřeba se dostavit osobně do kanceláře školní jídelny.

Cizí strávníci se přihlašují osobně v kanceláři ŠJ, kde obdrží veškeré informace ohledně odebírání obědů.

5. Objednávkový systém

Všechny děti, pokud to není individuálně domluveno se zákonnými zástupci jinak, mají objednány obědy na všechny dny v následujícím měsíci, krom prázdnin a dnů ředitelského volna.

Svačiny si musí strávník objednat sám.

Změny v objednávce je možno provést na www.strava.cz

Číslo jídelny 0246,    uživatel: příjmení.jméno strávníka (bez diakritiky),    heslo přidělí vedoucí ŠJ

Všechny děti mají automaticky přihlášeny obědy číslo 1. Pro změnu je třeba označit jídlo č.2 a informace odeslat kliknutím na zelenou ikonu ODESLAT, jinak se objednávka neuloží.

6. Způsob úhrady stravného

  • bezhotovostní
  • číslo účtu: 2300985955/2010  variabilní symbol: číslo žáka přiděleného vedoucí ŠJ
  • částka: cena oběda x počet dnů v příslušném měsíci

Termín placení -  probíhá nejpozději k 25. předchozího měsíce.

Pokud není na účtu strávníka 25.dne předchozího měsíce dostatek peněz, je mu přihlášen na nový měsíc takový počet obědů, na který mu stačí výše konta.

Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, může být dítě úplně vyloučeno ze stravování. (dle školského zákona 561/2004  Sb. § 35).

7. Cena oběda:

Děti:

       7-10 let: 25,-Kč

      11-14 let: 29,-Kč

      15 a více 33,-Kč

Cizí strávníci: 72,-Kč ( cena potravin 40,- Kč, mzdová režie 18,50Kč, provozní režie 13,50Kč )

Zaměstnanci školy  36,- Kč (cena potravin)

V době nemoci dítěte je možné obědy odebírat PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ v kanceláři ŠJ za plnou cenu = cena potravin konkrétní věkové kategorie dítěte + mzdová + věcná režie

 8. Odhlašování strávníků

Odhlašování stravy - osobně, telefonicky či mailem na jidelna@zsbcuo.cz nejpozději den předem do 13.00 hod. nebo prostřednictvím objednávkového systému nejpozději 2 stravné (pracovní) dny předem do 9.00 hodin.

První den nemoci, je možné oběd odhlásit nejpozději do 7,00h, nebo odebrat oběd od 10,45 do 11,00h do jídlonosiče.

Stravování žáků a zaměstnanců v době prázdnin je automaticky odhlášeno, v případě zájmu o odběr oběda je nutné se individuálně přihlásit.

Obědy v době konání školních výletů a akcí školy odhlašují rodiče.

Odhlašování strávníků - zaměstnanců:

1. Telefonicky nebo osobně lze odhlásit nejdéle do 7.00 hod příslušného dne.

2. Zaměstnanec je povinen si v době nemoci, studijního volna a dovolené atd. oběd odhlásit.

3. Pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd a současně neodpracuje minimálně 3 hodiny, zaplatí oběd v plné ceně.     

Částka za odhlášené obědy je přičtena zpět na konto strávníka.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

9. Vyúčtování

Přeplatky se po ukončení školního roku se vrací na účet strávníka uvedeného na Přihlášce ke stravování. Rodiče žáků, kteří přecházejí na jinou školu, případně ukončí školní docházku dříve, než na konci 9.třídy jsou povinni tuto skutečnost ohlásit v kanceláři Školní jídelny.

 Platby strávníků, kteří ukončili docházku, které se vrátí zpět na účet školní jídelny  z důvodu nedoručitelnosti zůstávají na účtech strávníků a podléhají ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (§100 a 101). ŠJ si tyto přeplatky po uplynutí zákonné lhůty tří let zúčtuje do tržeb.

10. Závěrečné ustanovení

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost dne 1.9.2018

Je vyvěšen na nástěnce ve ŠJ a na internetu – stránkách ZŠ www.zsbcuo.cz

V Ústí nad Orlicí dne 1.10.2018

 

podpis vedoucí ŠJ: …...………………                  podpis ředitele školy: ……………………

Rychlé odkazy