Úvodní strana Družina Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD

Základní škola

Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:

 ZSBCUO/151/2019/Re

Vypracoval:

 Dagmar Kapounová a Martin Falta

Schválil:

 Martin Falta, ředitel školy

Školská rada schválila dne:

 19. 3. 2019

Pedagogická rada projednala dne:

 27. 3. 2019

Účinnost ode dne:

 27. 3. 2019

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.


Obecná ustanovení

Na základě ustanovení §30, odst. 1/zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a ve znění pozdějších předpisů vydávám tuto směrnici. Směrnice je součástí školního vzdělávacího programu pro školní družinu:

1. práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Žák má právo:

 • využívat služeb školského zařízení, prostor, pomůcek a vybavení školní družiny
 • na výchovu a vzdělání, jež směřuje k rozvoji jeho osobnosti
 • účasti na hrách a akcích přiměřených jeho věku
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
 • být seznámen se všemi předpisy vztahující se k jeho pobytu a činnosti v ŠD
 • využívat školské poradenské služby
 • mají právo účastnit se činností v zájmových útvarech

Žák je povinen

 • řádně docházet do školní družiny po přihlášení
 • dodržovat vnitřní řád a předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
 • udržovat pořádek v prostorách školní družiny, včetně sociálních zařízení
 • respektovat zákaz manipulace s technickým vybavením (okna, elektroinstalace)
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy, školním a vnitřním řádem ŠD
 • ze školní družiny neodcházet bez vědomí pedagogického pracovníka
 • při docházce do ranní družiny jsou žáci povinni ohlásit se u vychovatelek, pokud tak neučiní, nepřebírá za ně ŠD zodpovědnost
 • ohlásit pedagogickému pracovníkovi, cítí-li se nemocné nebo se zraní
 • na ulici při vycházkách dodržovat dopravní předpisy
 • dodržovat pitný režim
 • chovat se ve školní jídelně podle pokynů pedagogického pracovníka
 • ve školní družině se chovat slušně a kolektivně, šetřit svěřený majetek - hračky, knihy, nábytek.

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace na začátku školního roku, při předávání dítěte, na družinovém webu, v diáři nebo po předchozí domluvě s vychovatelkou
 • podílet se na akcích pořádaných družinou
 • na poradenské služby

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vývoj dítěte
 • oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
 • dokládat písemnou formou změny odchodů ze školní družiny do diáře
 • zajistit, aby žák řádně docházel do ŠD
 •  na výzvu vedoucí vychovatelky se osobně zúčastnit konzultace
 • jestliže žák svévolně poškodí nebo zničí majetek ŠD věc opravit nebo nahradit
 • při nálezu vší:        1) nahlásit tuto skutečnost škole,

                                             2) omluvit dítě z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení,

pokud danou skutečnost zjistí pedagogický pracovník, uvědomí telefonicky rodiče a ten si ho odvede domů (jedná se o infekční onemocnění)

2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ZAŘÍZENÍ

Přijímání, průběh a ukončování docházky do ŠD

 • o přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě kritérií pro přijetí žáků do ŠD
 • odhlásit žáka z účasti ve školní družině lze pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka adresované ředitelství školy
 • pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
 • pokud za dítě není zaplacena úplata v daném termínu, může ředitel rozhodnout, po vyčerpání všech dostupných možností, o případném vyloučení žáka z ŠD
 • školní družina je v provozu následovně: ranní družina od 6.15 do 8.00 hod., odpolední do 16.30 hod
 • oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků denně přítomných
 • rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky. Podmínky spojování oddělení po 15.00 hod. jsou v závislosti na pracovní době vychovatelky a to do počtu maximálně 30 žáků
 • vychovatelka si osobně převezme žáky od učitelky po skončení vyučování na chodbě školy před třídami
 • oddělení využívají tělocvičnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku, PC učebny, školní hřiště, školní dvory, sportovní třídu v ŠD
 • podepsané oblečení a boty odkládají děti v šatně školy, uzamčené do 15.00 hodin. Aktovku odkládají do regálu na chodbě ŠD nebo ve třídě
 • v době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem a rodiči. V době mimořádných prázdnin je činnost ŠD zajištěna s případným omezením podle pokynů hygienika.
 • ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 • bezpečnost a zdraví dětí je zajištěna stálým dohledem pedagogického dozoru
 • vychovatelka si osobně převezme žáky od učitelky po skončení vyučování na chodbě školy před třídami. Pokud se žák zdrží ve třídě (doučování, služba, kroužek), odpovídá za něho učitelka a poté ho osobně předá vychovatelce. Po odpoledním vyučování přivede učitelka žáka do ŠD, pokud má vychovatelka v oddělení již jiné žáky.
 • všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob
 • vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti školní družiny.
 • všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školní družiny povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost sob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody
 • zákonní zástupci si děti vyzvednou prostřednictvím zvonku u hlavních dveří, své děti vyzvednou v prostorách tomu určených – ve vestibulu školy. Z hygienických důvodů nechodí do tříd ŠD.
 • v případě úrazu jsou žáci povinni neprodleně nahlásit zranění vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy, který zajistí lékařské ošetření a sepíše záznam o úrazu
 • žáci jsou formou her a činností vedeny k přátelství, kamarádství a vzájemnému respektu. Jsou pravidelně poučováni o bezpečném chování.
 • žák nesmí bez dovolení opouštět třídu, při odchodu na toaletu se nikde nezdržuje
 • při vycházkách dodržují žáci dopravní předpisy pro chodce. Při přecházení vozovky vkročí vychovatelka do vozovky jako první a poslední ji opouští. Používá bezpečnostní terč.

4. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ŽÁKŮ

 • u každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetků žáka, pedagogických pracovníků či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči, je vznik škody hlášen Policí ČR, případně orgánům sociální péče.
 • ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce
 • žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí
 • do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí
 • žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy a školského zařízení, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením 

5. Úplata za pobyt dítěte ve ŠD

 • úplata za zájmové vzdělávání je stanovena Pokynem ředitele školy včetně dodatků. Částka platí i pro každé další zapsané dítě v případě docházky sourozenců. Částka je splatná ve více splátkách. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit jestliže:

a)      účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (nutné doložit písemně)

b)      účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvků na péči podle zákona o sociálních službách (nutné doložit písemně)

c)      účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na náhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

                                                                   

Rychlé odkazy