Úvodní strana Pro rodiče a žáky Omluvení nepřítomnosti žáka

Omluvení nepřítomnosti žáka

- krátkodobou nepřítomnost (tzn. do pěti pracovních dní) z důvodů předem známých oznámí rodiče předem a to výhradně zápisem do omluvného listu v žákovské knížce (např. plánovaná návštěva lékaře, rodinná událost apod.)

- v případě delší nepřítomnosti (např. rekreační pobyt) požádají rodiče písemně ředitelství školy o uvolnění žáka           (formulář >)

- stanovisko školy bude rodičům postoupeno formou rozhodnutí, v tom případě se omluva již do omluvného listu nezapisuje

- nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů (např. nemoc, náhlá událost v rodině), jsou rodiče povinni nejpozději do tří dnů oznámit důvod žákovy nepřítomnosti; bezprostředně po ukončení jsou rodiče povinni zapsat příslušnou omluvu do omluvného listu v žákovské knížce

- dotyčnou omluvu je žák povinen předložit třídnímu učiteli před začátkem vyučování prvního dne po ukončení své nepřítomnosti, nejpozději však do tří dnů

- absence, které nejsou ani do tohoto termínu omluveny jsou považovány za neomluvené

- neomluvené absence jsou v souvislosti se žákem důvodem ke kázeňským opatřením, případně v souvislosti s rodiči ke správnímu řízení (viz MP MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14)

- při podezření ze zneužití bude škola, v případech kdy nepřítomnost žáka trvá déle než tři dny, vyžadovat doložení lékařského potvrzení

- lékařské potvrzení nenahrazuje omluvenku rodičů, písemná omluvenka od rodičů je nutná v každém případě

          Dlouhodobé uvolňování žáka

- za dlouhodobé uvolnění žáka se považuje pravidelné uvolnění z části vyučování (na příklad na dobu pololetí nebo celého školního roku)

- takové uvolnění žáka řeší Zákon č. 561 / 2004 Sb., § 50, odst. 2, případně 3

- v každém případě je nutná oficielní žádost, podepsaná rodiči; pokud se jedná o předmět tělesná výchova je nutné doložit doporučení lékaře

- žádný jiný subjekt (tzn.sportovní oddíl, tělovýchovná jednoty a pod.) není pro školu partnerem

- podle situace stanoví ředitel školy náhradní způsob vzdělávání; pokud se jedná o první nebo  poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn bez náhrady

- v takovém případě žák nebude klasifikován; na vysvědčení bude uvedeno "uvolněn"


Formuláře k omluvení žáka naleznete zde >>>

Rychlé odkazy